دسته بندی موجودات زنده
موجودات زنده
میگو کوکنتالی (Lysmata Kuekenthali)

میگو کوکنتالی (Lysmata Kuekenthali)

Lysmata seticaudata ایران آکواریا
180,000 T L سایز
آکان لرد (Micromussa Lordhowensis)

آکان لرد (Micromussa Lordhowensis)

Micromussa lordhowensis ایران آکواریا
1,200,000 T فرگ
آکان لرد (Micromussa Lordhowensis)

آکان لرد (Micromussa Lordhowensis)

Micromussa lordhowensis ایران آکواریا
1,050,000 T فرگ
آکان لرد (Micromussa Lordhowensis)

آکان لرد (Micromussa Lordhowensis)

Micromussa lordhowensis ایران آکواریا
1,200,000 T فرگ
آکان لرد (Micromussa Lordhowensis)

آکان لرد (Micromussa Lordhowensis)

Micromussa lordhowensis ایران آکواریا
1,050,000 T فرگ
آکان لرد (Micromussa Lordhowensis)

آکان لرد (Micromussa Lordhowensis)

Micromussa lordhowensis ایران آکواریا
800,000 T فرگ
آکان لرد (Micromussa Lordhowensis)

آکان لرد (Micromussa Lordhowensis)

Micromussa lordhowensis ایران آکواریا
1,200,000 T فرگ
آکان لرد (Micromussa Lordhowensis)

آکان لرد (Micromussa Lordhowensis)

Micromussa lordhowensis ایران آکواریا
800,000 T فرگ
آکان لرد (Micromussa Lordhowensis)

آکان لرد (Micromussa Lordhowensis)

Micromussa lordhowensis ایران آکواریا
400,000 T فرگ
آکان لرد (Micromussa Lordhowensis)

آکان لرد (Micromussa Lordhowensis)

Micromussa lordhowensis ایران آکواریا
700,000 T فرگ
آکان لرد (Micromussa Lordhowensis)

آکان لرد (Micromussa Lordhowensis)

Micromussa lordhowensis ایران آکواریا
400,000 T فرگ
آکان لرد (Micromussa Lordhowensis)

آکان لرد (Micromussa Lordhowensis)

Micromussa lordhowensis ایران آکواریا
1,200,000 T فرگ
دامسل کلودی (Cloudy Damselfish)

دامسل کلودی (Cloudy Damselfish)

Dascyllus carneus ایران آکواریا
160,000 T L سایز
پلیپ استار سبز (Star Polyp)

پلیپ استار سبز (Star Polyp)

pachyclavularia violacea ایران آکواریا
1,500,000 T XL سایز
پلیپ استار سبز (Star Polyp)

پلیپ استار سبز (Star Polyp)

pachyclavularia violacea ایران آکواریا
1,500,000 T XL سایز
پلیپ دکمه طلایی (Button Coral)

پلیپ دکمه طلایی (Button Coral)

Cynarina lacrymalis ایران آکواریا
150,000 T پلیپ دکمه طلایی (Button Coral)
فرشته ایبیلی (Red stripe angelfish)

فرشته ایبیلی (Red stripe angelfish)

Centropyge eibli ایران آکواریا
390,000 T M سایز
دلقک ماهی مارون (Maroon Clownfish)

دلقک ماهی مارون (Maroon Clownfish)

Premnas biaculeatus ایران آکواریا
500,000 T XL سایز
فرشته ماهی رویال پیگمی (Royal Blue Pygmy Angelfish)

فرشته ماهی رویال پیگمی (Royal Blue Pygmy Angelfish)

Centropyge flavicauda ایران آکواریا
350,000 T M سایز
فرشته ماهی ورولیکی  (Half Black Angelfish)

فرشته ماهی ورولیکی (Half Black Angelfish)

Centropyge vroliki ایران آکواریا
390,000 T M سایز
مرجان فانجیا نارنجی (Fungia Coral)

مرجان فانجیا نارنجی (Fungia Coral)

Fungia ایران آکواریا
800,000 T L سایز

دونات آبی آسمانی (Blue Donate Coral)

دونات آبی آسمانی (Blue Donate Coral)

Acanthophyllia deshayesiana ایران آکواریا
4,000,000 T XXL سایز
فانجیا هیبرید (Hybrid Fungia)

فانجیا هیبرید (Hybrid Fungia)

Fungia ایران آکواریا
1,500,000 T M سایز
همر گلد تایپ جدید (Golden Hammer)

همر گلد تایپ جدید (Golden Hammer)

Euphyllia ancora ایران آکواریا
500,000 T همر گلد تایپ جدید (Golden Hammer)

DNN