= =
متروپلکس (MetroPlex)

متروپلکس (MetroPlex)

درمان بیماری‌های باکتریایی و انگلی سیچم(سیکم) / Seachem
5gr 283,000 تومان
ریف دیپ (Reef Dip)

ریف دیپ (Reef Dip)

سیچم (سیکم)/Seachem
100mil


332,000 تومان
کوپرامین (Cupramine)

کوپرامین (Cupramine)

سیچم (سیکم)/Seachem
50ml

364,000 تومان
گارلیک گارد (Garlic Guard)

گارلیک گارد (Garlic Guard)

سیچم (سیکم)/Seachem
250ml

315,000 تومان
پاراگارد (paraguard)

پاراگارد (paraguard)

سیچم (سیکم)/Seachem
ناموجود
فکوس (focus)

فکوس (focus)

سیچم (سیکم)/Seachem
ناموجود
نئوپلکس (NeoPlex)

نئوپلکس (NeoPlex)

درمان عفونت‌های خارجی سیچم (سیکم)/Seachem
ناموجود
پلی گارد (polyguard)

پلی گارد (polyguard)

سیچم (سیکم)/Seachem
ناموجود
سولفا پلکس (sulfaplex)

سولفا پلکس (sulfaplex)

سیچم (سیکم)/Seachem
ناموجود
استرس گارد (stress guard)

استرس گارد (stress guard)

سیچم (سیکم)/Seachem
ناموجود
دسته بندی موجودات زنده