= =
ساستین آیوداین (sustain iodine)

ساستین آیوداین (sustain iodine)

کانتینیوم / continuum
250ml

236,000 تومان
ریف بیسیس منیزیوم (reef basis magnesium)

ریف بیسیس منیزیوم (reef basis magnesium)

کانتینیوم / continuum
250ml

189,000 تومان
ریف بیسیس کلسیم خشک (reef.basis calcium dry)

ریف بیسیس کلسیم خشک (reef.basis calcium dry)

کانتینیوم / continuum
200g 323,000 تومان
ریف بیسیس منیزیم خشک (reef.basis magnesium)

ریف بیسیس منیزیم خشک (reef.basis magnesium)

کانتینیوم / continuum
200gr

323,000 تومان
ریف بیسیس استرانسیوم خشک (Reef Basis Strontium)

ریف بیسیس استرانسیوم خشک (Reef Basis Strontium)

کانتینیوم / continuum
150gr 446,000 تومان
مارین المنت تی (Marine Elements.T)

مارین المنت تی (Marine Elements.T)

عناصر کم‌یاب ماهی آب شور و مرجان کانتینیوم / continuum
125ml


167,000 تومان
ریف بیسیس آیوداید (reef basis Iodide)

ریف بیسیس آیوداید (reef basis Iodide)

کانتینیوم / continuum
250ml

197,000 تومان
کی اچ بافر (KH buffer)

کی اچ بافر (KH buffer)

کانتینیوم
250gr 212,000 تومان
ریف میکرو فیول (micro.fuel)

ریف میکرو فیول (micro.fuel)

کانتینیوم / continuum
250ml

289,000 تومان
ریف بیسیس آیرون (reef basis iron)

ریف بیسیس آیرون (reef basis iron)

کانتینیوم / continuum
250ml

197,000 تومان
کی اچ بافر لیکویید  (KH liquid buffer)

کی اچ بافر لیکویید (KH liquid buffer)

کانتینیوم / continuum
250ml

192,000 تومان
ریف بیسیس راکتور (Reef Basis Reactor)

ریف بیسیس راکتور (Reef Basis Reactor)

کانتینیوم / continuum
250ml

355,000 تومان
اوشن اسنو (Ocean Snow)

اوشن اسنو (Ocean Snow)

کانتینیوم / continuum
250ml

281,000 تومان
پرپل سی ایکس (Purple.CX)

پرپل سی ایکس (Purple.CX)

کانتینیوم / continuum
250ml

234,000 تومان
ریف بیسیس استرانسیوم (reef basis strontium)

ریف بیسیس استرانسیوم (reef basis strontium)

کانتینیوم / continuum
250ml

227,000 تومان
کورال المنتس آمینو (coral elements amino)

کورال المنتس آمینو (coral elements amino)

کانتینیوم / continuum
ناموجود
ریف بیسیس پتاسیوم (reef basis potassium)

ریف بیسیس پتاسیوم (reef basis potassium)

کانتینیوم / continuum
ناموجود
فوس کورکس (phos correx)

فوس کورکس (phos correx)

کانتینیوم / continuum
ناموجود
ریف بیسیس پتاسیوم خشک (reef basis potassium)

ریف بیسیس پتاسیوم خشک (reef basis potassium)

کانتینیوم / continuum
ناموجود
فرکشن.دی (fraction.D)

فرکشن.دی (fraction.D)

کانتینیوم / continuum
ناموجود
  کورال المنتز ان

کورال المنتز ان

(coral elements.N) کانتینیوم / continuum
ناموجود
باکتر جن ام دی (bacter gen.MD)

باکتر جن ام دی (bacter gen.MD)

کانتینیوم / continuum
ناموجود
فرکشن (fraction)

فرکشن (fraction)

کانتینیوم / continuum
ناموجود
باکتر کلین ام (bacter clean.M)

باکتر کلین ام (bacter clean.M)

کانتینیوم / continuum
ناموجود

دسته بندی موجودات زنده