فوس کورکس (phos correx)

فوس کورکس (phos correx)

کانتینیوم / continuum
326,000 T 125ml

ریف میکرو فیول (micro.fuel)

ریف میکرو فیول (micro.fuel)

کانتینیوم / continuum
238,000 T 250ml


فرکشن.دی (fraction.D)

فرکشن.دی (fraction.D)

کانتینیوم / continuum
ناموجود
باکتر جن ام دی (bacter gen.MD)

باکتر جن ام دی (bacter gen.MD)

کانتینیوم / continuum
ناموجود
فرکشن (fraction)

فرکشن (fraction)

کانتینیوم / continuum
ناموجود
دسته بندی موجودات زنده
DNN