یووی پرو اولترا وایولت استریلایزر (UV Pro Ultravio)

یووی پرو اولترا وایولت استریلایزر (UV Pro Ultravio)

ادیسه / odyssey
1,311,000 T 9 وات


دسته بندی موجودات زنده
DNN