= =
سر شلنگی

سر شلنگی

اتصالات پیمتاش / Pimtas
20 سایز 31,000 تومان
زانویی

زانویی

اتصالات پیمتاش / Pimtas
90 درجه سایز 25 14,400 تومان
مهره و ماسوره

مهره و ماسوره

اتصالات پیمتاش / Pimtas
دو سر چسبی سایز 25 106,000 تومان
بست لوله

بست لوله

اتصالات پیمتاش / Pimtas
25 سایز

8,000 تومان
زانویی

زانویی

اتصالات پیمتاش / Pimtas
90 درجه سایز 20 13,000 تومان
زانویی

زانویی

اتصالات پیمتاش / Pimtas
45 درجه سایز 25 14,000 تومان
سه راه

سه راه

اتصالات پیمتاش / Pimtas
90 درجه سایز 25

15,000 تومان
دسته بندی موجودات زنده