= =
تست ریف اسپشیال (reef special test)

تست ریف اسپشیال (reef special test)

سیچم (سیکم)/Seachem
reef special test 751,000 تومان
تست آیوداین و آیوداید (Iodine & Iodide test)

تست آیوداین و آیوداید (Iodine & Iodide test)

سیچم (سیکم)/Seachem
iodine & iodide test 351,000 تومان
تست ریف استاتوس استرانسیوم حرفه ای (strontium test

تست ریف استاتوس استرانسیوم حرفه ای (strontium test

سیچم (سیکم)/Seachem
strontium test 836,000 تومان
تست الکالینیتی (alkalinity)

تست الکالینیتی (alkalinity)

سیچم (سیکم)/Seachem
alkalinity 766,000 تومان
تست کاپر (مس) (test copper)

تست کاپر (مس) (test copper)

سیچم (سیکم)/Seachem
test copper 434,000 تومان
تست آهن (iron test)

تست آهن (iron test)

سیچم (سیکم)/Seachem
iron test 322,000 تومان
تست آلرت کمبو (test alert combo)

تست آلرت کمبو (test alert combo)

سیچم (سیکم)/Seachem
ناموجود
تست مارین بیسیک (marine basic test)

تست مارین بیسیک (marine basic test)

سیچم (سیکم)/Seachem
ناموجود
تست آمونیاک (ammonia test)

تست آمونیاک (ammonia test)

سیچم (سیکم)/Seachem
ناموجود
تست نیتریت / نیترات (nitrite & nitrate test)

تست نیتریت / نیترات (nitrite & nitrate test)

سیچم (سیکم)/Seachem
ناموجود
آمونیا آلرت (Ammonia Alert)

آمونیا آلرت (Ammonia Alert)

سیچم (سیکم)/Seachem
ناموجود
پی اچ آلرت (PH alert)

پی اچ آلرت (PH alert)

سیچم (سیکم)/Seachem
ناموجود
دسته بندی موجودات زنده
DNN