= =
ریف اسپیشال تست (Reef Special Test)

ریف اسپیشال تست (Reef Special Test)

سیچم(سیکم) / Seachem
over 75 tests 751,000 تومان
تست ید و یدید (Iodine & Iodide Test)

تست ید و یدید (Iodine & Iodide Test)

سیچم(سیکم) / Seachem
over 75 tests 351,000 تومان
تست استرانسیوم (Strontium Test)

تست استرانسیوم (Strontium Test)

سیچم(سیکم) / Seachem
50 titration tests for strontium 836,000 تومان
آلکانیتی (Marine pH & Alkalinity)

آلکانیتی (Marine pH & Alkalinity)

سیچم(سیکم) / Seachem
over 75 tests 766,000 تومان
تست کاپر (مس) (test copper)

تست کاپر (مس) (test copper)

سیچم (سیکم)/Seachem
test copper 434,000 تومان
تست آهن (iron test)

تست آهن (iron test)

سیچم (سیکم)/Seachem
iron test 322,000 تومان
تست آلرت کمبو (test alert combo)

تست آلرت کمبو (test alert combo)

سیچم (سیکم)/Seachem
ناموجود
تست مارین بیسیک (marine basic test)

تست مارین بیسیک (marine basic test)

سیچم (سیکم)/Seachem
ناموجود
تست آمونیاک (ammonia test)

تست آمونیاک (ammonia test)

سیچم (سیکم)/Seachem
ناموجود
تست نیتریت / نیترات (nitrite & nitrate test)

تست نیتریت / نیترات (nitrite & nitrate test)

سیچم (سیکم)/Seachem
ناموجود
آمونیا آلرت (Ammonia Alert)

آمونیا آلرت (Ammonia Alert)

سیچم (سیکم)/Seachem
ناموجود
پی اچ آلرت (PH alert)

پی اچ آلرت (PH alert)

سیچم (سیکم)/Seachem
ناموجود
دسته بندی موجودات زنده