منگنز (Manganese)

منگنز (Manganese)

عناصر کم‌یاب ایران آکواریا / Iran Aquaria
179,000 T 100 ml
وانادیوم (Vanadium)

وانادیوم (Vanadium)

عناصر کم‌یاب ایران آکواریا / Iran Aquaria
179,000 T 100 ml
مولیبدنیوم (Molybdenum)

مولیبدنیوم (Molybdenum)

عناصر کم‌یاب ایران آکواریا / Iran Aquaria
179,000 T 100 ml
دسته بندی موجودات زنده
DNN