= =
دیفیوزر شیب‌دار (Slanted Diffuser)

دیفیوزر شیب‌دار (Slanted Diffuser)

سیچم(سیکم) / Seachem
15mm 496,000 تومان
اتصال شیشه‌ای (U Tube)

اتصال شیشه‌ای (U Tube)

سیچم(سیکم) / Seachem
10mm 160,000 تومان
چکر پی اچ شیشه‌ای (PH Checker)

چکر پی اچ شیشه‌ای (PH Checker)

سیچم(سیکم) / Seachem
25mm 543,000 تومان
دیفیوزر اسپیرال (Spiral Bubble Counting Diffuser)

دیفیوزر اسپیرال (Spiral Bubble Counting Diffuser)

سیچم(سیکم) / Seachem
23mm 496,000 تومان
دیفیوزر حباب شمار (Bubble Counting Diffuser)

دیفیوزر حباب شمار (Bubble Counting Diffuser)

سیچم(سیکم) / Seachem
17mm 448,000 تومان
بیتل دیفیوزر (Beetle Diffuser)

بیتل دیفیوزر (Beetle Diffuser)

سیچم(سیکم) / Seachem
27mm

633,000 تومان
پد الجی (Algae Pad)

پد الجی (Algae Pad)

سیچم(سیکم) / Seachem
3pack 341,000 تومان
شن آب شور گری کوست (Gray Coast)

شن آب شور گری کوست (Gray Coast)

شن آب شور مشکی سیچم(سیکم) / Seachem
9kg 964,000 تومان
گلد سالت (Gold Salt)

گلد سالت (Gold Salt)

سیچم(سیکم) / Seachem
70gr 134,000 تومان
زئولیت (Zeolite)

زئولیت (Zeolite)

سیچم(سیکم) / Seachem
1litre

723,000 تومان
گلد بافر (Gold Buffer)

گلد بافر (Gold Buffer)

سیچم(سیکم) / Seachem
70gr 134,000 تومان
رپلنیش (Replenish)

رپلنیش (Replenish)

سیچم(سیکم) / Seachem
250ml 239,000 تومان
اکولیبریم (Equilibrium)

اکولیبریم (Equilibrium)

سیچم(سیکم) / Seachem
300gr 386,000 تومان
فلوریش ادونس (Flourish Advance)

فلوریش ادونس (Flourish Advance)

سیچم(سیکم) / Seachem
250ml 319,000 تومان
ریف اسپیشال تست (Reef Special Test)

ریف اسپیشال تست (Reef Special Test)

سیچم(سیکم) / Seachem
over 75 tests 751,000 تومان
تست ید و یدید (Iodine & Iodide Test)

تست ید و یدید (Iodine & Iodide Test)

سیچم(سیکم) / Seachem
over 75 tests 351,000 تومان
تست استرانسیوم (Strontium Test)

تست استرانسیوم (Strontium Test)

سیچم(سیکم) / Seachem
50 titration tests for strontium 836,000 تومان
آلکانیتی (Marine pH & Alkalinity)

آلکانیتی (Marine pH & Alkalinity)

سیچم(سیکم) / Seachem
over 75 tests 766,000 تومان
متروپلکس (MetroPlex)

متروپلکس (MetroPlex)

درمان بیماری‌های باکتریایی و انگلی سیچم(سیکم) / Seachem
5gr 283,000 تومان
ریف پک فاندامنتالز (Reef Pack Fundamentals)

ریف پک فاندامنتالز (Reef Pack Fundamentals)

عناصر پایه سیچم(سیکم) / Seachem
3-100ml 408,000 تومان
ریف پک اینهنسر (Reef Pack Enhancer)

ریف پک اینهنسر (Reef Pack Enhancer)

عناصر کمیاب سیچم (سیکم)/Seachem
3-100ml 408,000 تومان
ریف راکتور ام دی (reef reactor MD)

ریف راکتور ام دی (reef reactor MD)

سیچم (سیکم)/Seachem
2ltr

802,000 تومان
سیف (safe)

سیف (safe)

سیچم (سیکم)/Seachem
50gr

403,000 تومان
ریف دیپ (Reef Dip)

ریف دیپ (Reef Dip)

سیچم (سیکم)/Seachem
100mil


332,000 تومان

دسته بندی موجودات زنده