دسته بندی موجودات زنده
موجودات زنده
میگو کوکنتالی (Lysmata Kuekenthali)

میگو کوکنتالی (Lysmata Kuekenthali)

Lysmata seticaudata ایران آکواریا
180,000 T L سایز
دامسل کلودی (Cloudy Damselfish)

دامسل کلودی (Cloudy Damselfish)

Dascyllus carneus ایران آکواریا
160,000 T L سایز
فرشته ایبیلی (Red stripe angelfish)

فرشته ایبیلی (Red stripe angelfish)

Centropyge eibli ایران آکواریا
390,000 T M سایز
دلقک ماهی مارون (Maroon Clownfish)

دلقک ماهی مارون (Maroon Clownfish)

Premnas biaculeatus ایران آکواریا
500,000 T XL سایز
فرشته ماهی رویال پیگمی (Royal Blue Pygmy Angelfish)

فرشته ماهی رویال پیگمی (Royal Blue Pygmy Angelfish)

Centropyge flavicauda ایران آکواریا
350,000 T M سایز
فرشته ماهی ورولیکی  (Half Black Angelfish)

فرشته ماهی ورولیکی (Half Black Angelfish)

Centropyge vroliki ایران آکواریا
390,000 T M سایز
خرگوش جلبک خوار (Sea Hare)

خرگوش جلبک خوار (Sea Hare)

Aplysiidae ایران آکواریا
270,000 T L سایز
شاهین فالکو (Falco Hawkfish)

شاهین فالکو (Falco Hawkfish)

Cirrhitichthys falco ایران آکواریا
350,000 T M سایز
فرشته ماهی بلو رینگ (Blue Ring Angelfish)

فرشته ماهی بلو رینگ (Blue Ring Angelfish)

Pomacanthus annularis ایران آکواریا
ناموجود
فرشته ماهی رگال (Regal Angelfish)

فرشته ماهی رگال (Regal Angelfish)

Pygoplites diacanthus ایران آکواریا
ناموجود
دلقک ماهی مارون گلد استریپ (Gold Strip Maroon Clownfish)

دلقک ماهی مارون گلد استریپ (Gold Strip Maroon Clownfish)

Premnas biaculeatus ایران آکواریا
ناموجود
کرومیس سبز آبی (Blue-Green Chromis)

کرومیس سبز آبی (Blue-Green Chromis)

Chromis viridis ایران آکواریا
ناموجود
آنتیاس دیسپار (Dispar Anthias)

آنتیاس دیسپار (Dispar Anthias)

Pseudanthias dispar ایران آکواریا
ناموجود
راس اسکارلت پین (Scarlet Pin Stripe Wrasse)

راس اسکارلت پین (Scarlet Pin Stripe Wrasse)

Pseudocheilinus evanidus ایران آکواریا
ناموجود
پروانه ماهی نوار مسی (Copperbanded Butterflyfish)

پروانه ماهی نوار مسی (Copperbanded Butterflyfish)

Chelmon rostratus ایران آکواریا
ناموجود
دلقک ماهی اسلاریس (Ocellaris Clownfish)

دلقک ماهی اسلاریس (Ocellaris Clownfish)

Amphiprion ocellaris ایران آکواریا
ناموجود
فرشته بایکالر (Bicolor Angelfish)

فرشته بایکالر (Bicolor Angelfish)

Centropyge bicolor ایران آکواریا
ناموجود
پانتر گروپر (Panther Grouper)

پانتر گروپر (Panther Grouper)

Cromileptes altivelis ایران آکواریا
ناموجود
جراح ماهی پادر بلو (Powder Blue Tang)

جراح ماهی پادر بلو (Powder Blue Tang)

Acanthurus leucosternon ایران آکواریا
ناموجود
ماندارین خالدار (Spotted Mandarin)

ماندارین خالدار (Spotted Mandarin)

Synchiropus picturatus ایران آکواریا
ناموجود
جراح ناسو (Naso Tang)

جراح ناسو (Naso Tang)

naso lituratus ایران آکواریا
ناموجود
راس شش خط (Six Line Wrasse)

راس شش خط (Six Line Wrasse)

Pseudocheilinus hexataenia ایران آکواریا
ناموجود
راس فرشته‌ی یلو فلنک (Yellow Flanked Fairy Wrasse)

راس فرشته‌ی یلو فلنک (Yellow Flanked Fairy Wrasse)

Cirrhilabrus lyukyuensis ایران آکواریا
ناموجود
راس فلشر کارپنتر (Carpenter's Flasher Wrasse)

راس فلشر کارپنتر (Carpenter's Flasher Wrasse)

Paracheilinus carpenteri ایران آکواریا
ناموجود

DNN